Privacyverklaring


Cultuurnetwerk Kempen, Erfgoedcel k.ERF en IOED k.ERF hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In navolging van de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR verordening 2016/679, in voege vanaf 25/05/2018) lichten we in deze privacyverklaring toe hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kan ons bereiken via info@erfgoedcelkerf.be.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en/of verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Zodat u kan deelnemen aan activiteiten van Cultuurnetwerk Kempen, Erfgoedcel k.ERF en/of IOED k.ERF (gerechtvaardigd belang).
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten en die van onze partners, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Het mee communiceren van activiteiten van derden, zoals heemkundige kringen, documentatiecentra, musea, archieven en andere erfgoedorganisaties met als doel deze activiteiten bekender te maken en hun netwerk te versterken (gerechtvaardigd belang).
 • Kennisopbouw en kennisdeling in het netwerk van lokale en regionale heemkringen, documentatiecentra, musea, archieven en andere erfgoedorganisaties en als brugfiguur tussen de overheid en diverse lokale en regionale organisaties en initiatieven (gerechtvaardigd belang).
 • Het uitvoeren van ons ondersteuningsbeleid, gaande van adviesverlening tot het ter beschikking stellen van een uitleendienst (gerechtvaardigd belang) en subsidiëring van (lokale) erfgoedprojecten (wettelijke verplichting).

 

Welke gegevens bewaren we van u?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoon- en/of gsm-nummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Interesses en functietitels of hoedanigheid
 • Beeldmateriaal

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen of indien dit wettelijk verplicht is.

Zo maken wij gebruik van derde partijen (externe dienstverleners) voor het verzorgen van onze website(s), ons ICT-beheer, de verspreiding van nieuwsbrieven en uitnodigingen, het verzorgen van de (financiële) administratie.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af en maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van de archivering van onze werking voor het algemeen belang worden niet langer bewaard dan 5 jaar.

 

Beveiliging van de gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze ICT-systemen.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@erfgoedcelkerf.be.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens doen we er uiteraard alles aan om u verder te helpen. U kan uw klacht melden via info@erfgoedcelkerf.be. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan uw klachten. U kan ons uiteraard ook contacteren voor alle verdere vragen hierover.

 

Wijziging privacy verklaring

Cultuurnetwerk Kempen kan haar privacy verklaring verder uitbreiden of wijzigen. We raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Van ingrijpende wijzigingen zullen we een aankondiging doen op de desbetreffende website(s) of communiceren via nieuwsbrief.

 

Organisatie: Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen

Erfgoedcel k.ERF | IOED k.ERF | Cel bibliotheken | Cel cultuurbeleid

Adres maatschappelijke zetel: Werft 20, 2440 GEEL

Postadres: De Billemontstraat 117, 2440 GEEL

Telefoonnummer: 014 56 66 88

E-mail: info@erfgoedcelkerf.be

Ondernemingsnummer: BE 0809.181.918