Missie en visie


Visie

De k.ERF regio is zich bewust van de erfgoedwortels van haar identiteit en dit is voelbaar in andere beleidsdomeinen. Daardoor transformeert erfgoed tot een totaal belevingsconcept voor inwoners en bezoekers. De aanwezige erfgoedactoren zijn hierbij bevoorrechte partners. Zij inspireren de regio vanuit hun eigen expertise en activiteiten en worden hierin ook omgekeerd door de regio geïnspireerd. k.ERF garandeert de afstemming van aanpak en ondersteuning, biedt zelf ondersteuning en vormt een meerwaarde op het lokale verhaal. k.ERF vervult dus de rol van netwerkmakelaar.

Missie

k.ERF bouwt een regionaal cultureel erfgoedbeleid uit. Hierbij stimuleert ze vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed. Dit impliceert het verbreden van het maatschappelijke draagvlak en het uitbouwen van een netwerk van expertise.

De taken van k.ERF:

  1. De zorg en het bewaren van cultureel erfgoed in de regio stimuleren.
  2. Erfgoedinitiatieven en culturele ontwikkelingen stimuleren en ontwikkelen.
  3. Onderzoek verrichten op vlak van cultureel erfgoed en de resultaten hiervan ontlsuiten voor een breed publiek.
  4. Via een degelijk erfgoedbeleid en via contacten met verwante beleidsdomeinen aan de uitstraling van de streek werken.

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan zoals we het in 2014 indienden.

Door de besparingen die in 2015 werden aangekondigd, hebben we onze plannen zoals omschreven in het beleidsplan 2015-2020 moeten bijsturen. Er komen geen projectmedewerkers en de doelstelling rond ‘zorgerfgoed’ zal niet als aparte doelstelling worden uitgevoerd.

Wil je meer weten over het erfgoedbeleid in Vlaanderen? Surf dan naar de website van Kunsten en Erfgoed.